Privaatsustingimused

1. Miks on meil andmekaitsepoliitika?

Boost Juice‘iga suheldes usaldate meile oma andmeid ja eeldate, et me kaitseme ja kasutame neid asjakohaselt. Me suhtume andmekaitsesse tõsiselt ja oleme pühendunud selle usalduse säilitamisele. See algab sellega, et aitame teil mõista meie andmekaitsepraktikaid.

Käesolev poliitika kirjeldab meie kogutavad andmeid, kuidas neid kasutatakse ja jagatakse ning teie valikuid seoses nende andmetega.

Boost Juice on pühendunud kaitsma isikuandmete turvalisust ja käesolev andmekaitsepoliitika sätestab, kuidas me isikuandmeid kasutame ja sisaldab teavet selle kohta, kuidas me kogume, kasutame, avalikustame, turvaliselt hoiame ja esitame teile isikuandmeid, mille te olete meile andnud meie baaride, peakontori, Boost Juice‘i kodulehe, Boost Juice‘i nutiseadmete rakenduse, sealhulgas VIBE klubi, kaudu ja teistel viisidel.

2. Milliseid isikuandmeid me kogume?

Mõiste „isikuandmed“ tähendab mistahes teavet, millega saab just teid tuvastada.

Isikuandmed, mida me võime teilt koguda, on näiteks teie nimi, aadress, sünnikuupäev (vanus), sugu, kodune aadress, e-posti aadress, telefonumber, amet, menüüeelistused, teave varasemate tellimuste kohta, IP-aadress, krediitkaardi andmed, personaalsed huvid, eelistused, maitse-eelistused, ostukäitumine, teave hariduse kohta, töötamise ajalugu ja muu töökogemusega seotud teave. Võime koguda ka arvamusi (kaasa arvatud andmeid või arvamust, mis moodustab osa andmebaasist, olgu see tõene või mitte ja sõltumata sellest, kas see salvestatakse materiaalsel kujul või mitte, seoses isikuga, kelle isikusamasus on selge või mille saab andmete või arvamuse põhjal mõistlikult välja selgitada.) Need on vaid mõned näited, nii et lugege käesolevat andmekaitsepoliitikat tähelepanelikult ja andke meile teada, kui teil on küsimusi.

Me ei kogu delikaatseid isikuandmeid, mis sisaldavad teavet rassilise või etnilise kuuluvuse või usuliste veendumuste kohta, ilma teie sõnaselge nõusolekuta või kui seadus seda ei nõua. Erandiks on, kui te kandideerite töökohale või frantsiisiettevõtjaks saamisele, millisel juhul lugege alltoodud punkte „Tööle kandideerimised“ ja „Frantsiisitaotlused“. Me ei kasutada delikaatseid isikuandmeid turunduseesmärgil.

3. Kuidas me isikuandmeid kogume?

Me kogume teie isikuandmeid mitmel erineval viisil. Võime koguda teie isikuandmeid otse teie enda käest või teiega suhtlemise käigus, näiteks:

Me kogume teilt ainult isikuandmeid, mida meil on mõistlikult vaja ühe või enama ärifunktsiooni või -tegevuse teostamiseks, ja teeme seda ainult kooskõlas riigis, kus teie isikuandmeid kogutakse, kehtivate seadustega ja mistahes muude seadustega, mida me peame globaalse organisatsioonina täitma.

Teilt kogutavad isikuandmed sõltuvad sellest, milline on meievaheline suhtlus. Me võime teilt isikuandmeid koguda järgmistel viisidel:

Boost Juice võib kombineerida nendest allikatest kogutud andmeid muude meie käes olevate andmetega.

Mõnel juhul võime koguda teie isikuandmeid kolmandatelt isikutelt nagu krediidiasutused või turundusagentuurid. Seda tehes tagame, et me tegutseme kooskõlas asjakohaste seadustega.

4. Küpsised ja veebimajakad

Boost Juice ja partnerid võivad oma rakendustes, veebilehtedel, e-kirjades ja veebireklaamides kasutada käesolevas poliitikas kirjeldatud eesmärkidel küpsiseid ja muid tuvastamistehnoloogiaid.

„Küpsis“ on teie veebilehitsejasse või seadmesse salvestatud väike tekstifail, mis tuvastab teid unikaalse kliendina ja salvestab teie isiklikud eelistused.

Meie veebilehtedel või nutiseadme rakendustes navigeerides võidakse passiivselt koguda teatud andmeid (kas meie või meie müüjate poolt), kasutades selleks erinevaid tehnoloogiaid nagu küpsised, internetimärgendid või veebimajakad, ja navigeerimisandmeid (logifailid, serverilogid ja klõpsuvoogude andmed). „Küpsiste“ kasutamine võimaldab meil koguda andmeid teie isiklike eelistuste kohta, sealhulgas selle kohta, milliseid tooteid ning millistel aegadel ja millistes kogustes te olete tellinud, milliseid lehti ja millises järjekorras te olete külastanud ja nii edasi. See võimaldab meil teie kui konkreetse kliendi äratundmist ja aitab meil ja meie kolmandatest isikutest teenusepakkujatel pakkuda teile suunatud ja kohandatud reklaame. Näiteks saame jälgida, millised joogid teile meeldivad, et saaksime saata teile teavet uute teile huvi pakkuda võivate toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui te sellega nõustute.

Kui te ei soovi küpsiseid vastu võtta, saate oma veebilehitseja seadistusi muuta, et teie seade küpsiseid ei aktsepteeriks; samuti võite meiega ühendust võtta. Pidage aga meeles, et teatud alad Boost Juice‘i veebilehel või Boost Juice‘i rakenduses on kasutatavad ainult koos küpsistega.

Kui kohaldatavad seadused seda nõuavad (välja arvatud kasutuste korral, mis on meie teenusele loomupärased), küsime selliste andmete kogumiseks teie nõusolekut küpsiste teavitusriba abil, mida nägite meie veebilehe esimesel külastuskorral. Lisateavet küpsiste kasutamise kohta ja kuidas oma nõusolekut hallata leiate meie alltoodud küpsisepoliitikast.

5. Kolmandate isikute lingid

Veebilehtedel võivad olla lingid kolmandate isikute veebilehtedele, pistikprogrammidele ja rakendustele. Nendele linkidele klõpsamine või nendega ühenduse loomine võib lubada teie andmete kogumist või jagamist kolmandate isikute poolt. Me ei kontrolli, toeta ega tee nende kolmandate isikute veebilehtede osas avaldusi ja me ei vastuta nende andmekaitseavalduste eest. Kui meie veebilehtedelt lahkute, soovitame lugeda iga külastatava veebilehe andmekaitseteatist. Kui otsustate anda oma isikuandmeid mitteseotud kolmandatele isikutele, ei kohaldu sellele käesolev andmekaitsepoliitika.

Me võime veebiteenuste osas kasutada ka teiste teenuste pakkujaid, näiteks rakenduste, tööriistade, vidinate ja pistikprogrammide (näiteks Instagrami „meeldib“ funktsioonid) pakkujaid, kes võivad samuti kasutada automatiseeritud meetodeid, et koguda andmeid selle kohta, kuidas te neid funktsioone kasutate. Need organisatsioonid võivad teie andmeid kasutada vastavalt nende endi poliitikatele.

6. Tööle kandideerimised

Me kogume isikuandmeid, kui te suhtlete meiega seoses tööhõivega.

Me kogume isikuandmeid näiteks siis, kui te kandideerite meie töökohale, täidate meie tööle kandideerimise avalduse, võtate seoses töövõimalusega ühendust meie tugikeskusega, külastate meie veebilehte, sotsiaalmeediakanaleid või mobiilirakendusi.

Teie taotluse läbivaatamisel võime hankida teie isikuandmeid ka kolmandatelt isikutelt. Näiteks teie varasematelt tööandjatelt, värbamisagentuuridelt, nimetatud soovitajatelt, valitsusasutustelt ja reguleerivatelt asutustelt. Teie nõusolekul võime me koguda teie kohta ka delikaatseid isikuandmeid nagu teie terviseandmeid (sh igasugune puue), mistahes karistusandmeid, kui see on teie kandideeritavale ametikohale asjakohane, ja seda, kas peate end aborigeeniks või Torres Straiti saareelanikuks.

Me kogume isikuandmeid mitmel eesmärgil, kaasa arvatud, kuid mitte ainult mistahes ühel või mitmel järgmisel eesmärgil: teie isikusamasuse kontrollimine, teiega suhtlemine, teie sobivuse hindamine meie või mõne meie sidusettevõtte pakutavale ametikohale ja teie andmete salvestamine tulevaste tööhõivevõimaluste tarbeks.

Kui te meile palutud andmeid ei esita, ei saa me üht või enamat ülaltoodud eesmärki täita.

Me võime teie andmeid avalikustada soovitajatele või varasematele tööandjatele, värbamisagentuuridele või -asutustele või meie nimel tegutsevatele töövõtjatele, meie sidusettevõtetele, õiguskaitseorganitele teie karistusregistri andmete kontrollimiseks või haridusasutustele ulatuses, mis on vajalik teie kvalifikatsiooni kontrollimiseks.

Kui me kaasame isikuandmete käsitlemist hõlmavate teenuste pakkumiseks kolmandatest isikutest töövõtjaid, võtame tarvitusele mõistlikud sammud tagamaks, et töövõtja ei kasuta isikuandmeid muul eesmärgil kui ainult selleks, mille teostamiseks need on esitatud.

Kui te teisiti ei nõua, säilitame teie isikuandmeid tulevaste tööhõivevõimaluste tarbeks.

7. Frantsiisitaotlused

Me kogume frantsiisitaotlejate isikuandmeid. Nende isikuandmete hulka võivad kuuluda andmed elukoha, varasema tööhõive, finantsvõimaluste (sh pangakonto andmed) kohta ja muu teave seoses teie kvalifikatsiooni ja kogemustega.

Me kogume isikuandmeid näiteks siis, kui te kandideerite meie frantsiisivõtjaks, täidate meie ankeedi (Boost Juice‘i frantsiisitaotlusvorm), võtate ühendust meie tugikeskusega, külastate meie veebilehte, sotsiaalmeediakanaleid või mobiilrakendusi või esitate meile isikuandmeid muul viisil.

8. Frantsiisivõtjad

Mitmeid Boost Juice’i ettevõtteid omavad ja haldavad frantsiisivõtjad. Käesoleva andmekaitsepoliitika järgimine on Boost Juice‘i frantsiisivõtjatele kohustuslik. Kui kahtlustate, et frantsiisivõtja võib olla käesolevat andmekaitsepoliitikat rikkunud, võtke ühendust vastava frantsiisivõtjaga või otse Boost Juice‘iga.

Käesolev andmekaitsepoliitika ei ole kohaldatav meie frantsiisivõtja käitumisele nende poolt hallatavatel veebilehtedel ja mobiilirakendustes.

Me võime kombineerida ja võrrelda meie käes olevaid isikuandmeid teiste andmetega, mille hangime või mis on teiste isikute valduses.

Teie taotluse läbivaatamisel võime hankida teie isikuandmeid ka kolmandatelt isikutelt, näiteks teie varasematelt tööandjatelt, ärikontaktidelt või nimetatud soovitajatelt. Teie nõusolekul võime koguda teie kohta ka delikaatseid isikuandmeid, näiteks andmeid teie potentsiaalsete kriminaalkaristuste kohta või kuulumise kohta mistahes kutse- või ametiühendustesse.

Me kogume isikuandmeid ühel või mitmel järgmisel eesmärgil:

Kui te meile palutud andmeid ei esita, ei saa me üht või enamat ülaltoodud eesmärki täita.

Me võime teie andmeid avalikustada soovitajatele või varasematele tööandjatele, värbamisagentuuridele või -asutustele või meie nimel tegutsevatele töövõtjatele, meie frantsiisiandjale (kui andmeid koguv Boost Juice‘i ettevõte on põhifrantsiisivõtja), meie sidusettevõtetele, õiguskaitseorganitele teie karistusregistri andmete kontrollimiseks või haridusasutustele ulatuses, mis on vajalik teie kvalifikatsiooni kontrollimiseks.

Kui me kaasame isikuandmete käsitlemist hõlmavate teenuste pakkumiseks kolmandatest isikutest töövõtjaid, võtame tarvitusele mõistlikud sammud tagamaks, et töövõtja ei kasuta isikuandmeid muul eesmärgil kui ainult selleks, mille teostamiseks need on esitatud.

9. Kuidas me teie isikuandmeid säilitame?

See, kus me teie isikuandmeid säilitame, sõltub sellest, milline oli meievaheline suhtlus. Mõned valdkonnad aga võivad hõlmata andmebaase klientide päringute ja tagasiside töötlemiseks või üldiseks andmetöötluseks, samuti andmebaase e-posti või SMS-turunduse eesmärgil suhtlemiseks.

10. Andmete säilitamine ja kustutamine

Boost Juice säilitab kasutajaprofiili ja muid andmeid seni, kuni teie VIBE klubi liikmelisus või muu Boost Juice‘i konto on kehtiv.

Kui võtate oma nõusoleku isikuandmete kogumiseks või kasutamiseks tagasi, kustutab Boost Juice vastavad isikuandmed.

Kasutajad võivad igal ajal taotleda oma kontode kustutamist. Sellise taotluse korral kustutab Boost Juice vastavad andmed.

Me säilitame teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik andmete kogumise eesmärgi täitmiseks või vastavalt seaduses nõutule. Kui meil ei ole enam vaja teie isikuandmeid säilitada, võtame kasutusele sobivad meetmed, et teie isikuandmed hävitada või need püsivalt tuvastamatuks teha. Need meetmed võivad olla sõltuvalt asjaomaste andmete tüübist, nende kogumis- ja säilitamisviisist erinevad.

Tööhõive või frantsiisitaotluste või sobimatu või õigusliku käitumisega seoses võib ette tulla olukordi, mis takistavad Boost Juice‘il isikuandmete alalist kustutamist. Näiteks pettuse korral või juhul, kui on ähvardatud kohtuvaidlusega.

11. Kuidas teie isikuandmeid kasutatakse?

Boost Juice (meie sidusettevõtted ja tütarettevõtted) ei müü teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ja jagavad teie isikuandmeid ainult vastavalt käesolevale andmekaitsepoliitikale (või riigispetsiifilisele poliitikatele, kui see on kohaldatav).

Me kogume teie isikuandmeid selleks, et saaksime neid kasutada oma ülesannete ja tegevuste teostamiseks ja teile toodete ning teenuste pakkumiseks, muuhulgas järgmiseks:

Teenuste ja funktsioonide pakkumine

Boost Juice kasutab kogutud andmeid meie toodete ja teenuste pakkumiseks, isikupärastamiseks, haldamiseks ja täiustamiseks. See hõlmab andmete kasutamist, et:

Klienditugi

Boost Juice kasutab kogutud andmeid klienditoe teenuste pakkumiseks, sealhulgas:

Kohtumenetlus ja nõuded

Boost Juice võib teie andmeid jagada, kui me usume, et see on kohaldatava seaduse, määruse, töölepingu, kohtuprotsessi või valitsuse taotluse kohaselt vajalik või kui andmete avalikustamine on turva- või muudel sarnastel kaalutlustel asjakohane.

Teabevahetus Boost Juice‘iga

Teie nõusolekul (kui seda nõuab kohaldatav õigus) võib Boost Juice kasutada kogutud andmeid teiega teabevahetuseks pidamiseks seoses järgnevaga:

Selline teabevahetus (kaasa arvatud otseturundusmaterjalid) võib toimuda läbi järgneva: e-post, tekstisõnumid, muud digitaalsed teenused (näiteks läbi meie VIBE rakenduse), telefon, internetipõhine turundus, kaasa arvatud suunatud internetireklaamid ja internetikäitumisel põhinev turundus.

Mõningaid teateid võite saada ka oma profiili alusel kui Boost Juice‘i Vibe‘i kasutaja. Kõigil kasutajatel on õigus esitada sellisele töötlemisele vastuväiteid. Te saate meiega igal ajal ühendust võtta, kui te ei soovi enam meilt või meiega seotud üksustelt turundusmaterjale saada.

Teie nõusolekul

Boost Juice võib teie andmeid jagada viisil, mida ei ole käesolevas poliitikas kirjeldatud, juhul, kui me teid sellest teavitame ja saame andmete jagamiseks teie kirjaliku nõusoleku.

Müüjad

Me võime teie isikuandmeid jagada müüjatega, kes meile teenuseid osutavad, näiteks täidavad tellimusi, teostavad uuringuid (andmetöötlus), haldavad sooduspakkumisi, isikupärastavad kliendikogemusi ja muid infotehnoloogiateenuseid. Me ei luba nendel müüjatel andmeid kasutada ega jagada mistahes muul eesmärgil kui meie nimel teenuste osutamiseks.

Frantsiisiandja

Me võime jagada teie isikuandmeid Boost Juice‘i frantsiisiandjaga, kui me oleme riigis, kus teie andmeid koguti, põhifrantsiisivõtja.

Anonüümsed andmed

Ette võib tulla olukordi, kus me kogume ja jagame andmeid, mis ei tuvasta teid otseselt. Seda võidakse teha mitmel põhjusel. Näiteks selleks, et selgitada välja külastajate huvi rakenduses pakutava funktsiooni järele. Sellised andmed ei võimalda mitte kellelgi teid tuvastada.

12. Isikuandmete avalikustamine kolmandatele isikutele

Me võime avaldada teie käest kogutud isikuandmeid:

13. Turvalisus

Me suhtume teie isikuandmete kaitsmisesse tõsiselt ja täiustame pidavalt oma turvasüsteeme ja -protsesse. Me võtame mõistlikke samme, et kaitsta teie isikuandmeid väärkasutamise ja kadumise, loata kasutamise, muutmise või avalikustamise eest. Me teeme seda füüsiliste ja elektrooniliste turvasüsteemide abil ja piirates seda, kellel on teie isikuandmetele juurdepääs. Meie veebilehtedel on kasutusel interneti- ja võrguturvasüsteemid, nii et andmed, mille te meile interneti kaudu esitate, on kaitstud ja turvalised. Teie isikuandmeid võidakse säilitada elektroonilisel kujul või paberkandjal. Me kasutame mõningate isikuandmete säilitamiseks kolmandatest isikutest teenusepakkujaid.

Kuna meie veebileht ja nutiseadme rakendus on ühendatud internetiga, mis on loomupäraselt ebaturvaline, ei ole Boost Juice‘il võimalik anda garantiid interneti kaudu meile esitatavate andmete turvalisuse osas. Me ei saa garanteerida, et selliseid andmeid ei püüta kinni, nii et te edastate andmeid omal riskil. Kui saate teada või kahtlustate mistahes turvarikkumist, võtke meiega ühendust.

Kui me saame teada andmetega seotud rikkumisest, mis võib tõenäoliselt põhjustada suurt kahju (näiteks jagati teie isikuandmeid selleks volitamata isikutega), teavitame teid ja asjakohast ametiasutust tegelikust või potentsiaalsest rikkumisest esimesel mõistlikul võimalusel, kui kohaldatav seadused seda nõuab.

14. Juurdepääs isikuandmetele ja parandused

Meie eesmärk on tagada, et kõik teie käest hangitud andmed on õiged. Võite taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele või teavitada meid mistahes vajalikest parandustest ja andmetest, mida te peate ebaõigeks, esitades vastava taotluse aadressile privacy@boostjuicebars.com.

Te peate kinnitama oma isikusamasust ja täpsustama, milliseid andmeid te soovite. Võime küsida tasu, mis katab taotluse kontrollimise ning mistahes nõutud teabe leidmise, hankimise, läbivaatamise ja kopeerimise kulusid. Kui soovitud andmed on ulatuslikud, teavitame teid tõenäolisest kulust ette ja saame vajadusel aidata teil päringut täpsustada.

Erandid (kui need on asjakohase seaduse alusel kohaldatavad), mis võivad mõjutada teie juurdepääsuõigust meie käes olevatele isikuandmetele, on järgnevad:

15. Võtke meiega ühendust – meie globaalse andmekaitseametnikuga

Kuigi me oleme pühendunud tagama, et kõiki asjakohaseid andmekaitsepõhimõtteid ja -seadusi täidetakse rangelt kogu aeg, võtke meiega esimesel võimalusel julgelt ühendust, kui te ei ole mistahes põhjusel rahul viisiga, kuidas me teie isikuandmeid kogume, kasutame, säilitame ja/või avalikustame või kui te arvate, et aset on leidnud andmetega seotud rikkumine või mistahes kohaldatava seaduse rikkumine. Oleme ametisse nimetanud rahvusvahelise andmekaitsekaebuste juhi (kes on ka meie andmekaitseametnik), kellele saab kaebusi või mistahes päringuid esitada järgnevalt:

E-kirjaga aadressil privacy@boostjuicebars.com
Telefoni teel (03) 9508 4400

Kirjutades alljärgnevale aadressile:
Attention: Privacy Officer
Retail Zoo Legal Department
Level 1, Tower 2, Chadstone Place
1341 Dandenong Road
Chadstone, VIC 3148

Kui te ei leia meie andmekaitsepoliitikast vastust oma küsimusele seoses sellega, kuidas me teie isikuandmeid haldame, helistage meile või saatke meile e-kiri.

Kõik kaebused tuleb esitada kirjalikult Boost Juice’ile ja seejärel on Boost Juice‘il mõistlik aeg (30 päeva jooksul) kaebustele vastata. Teie kaebuse lahendamiseks võime paluda teie osalemist vaidluse lahendamise protsessis (näiteks lepitusmenetluses).

Kui te ei ole meie vastusega rahul, võite saata kirja aadressile: Privacy Complaints Manager, Retail Zoo Legal Department, Level 1, Tower 2, Chadstone Place, 1341 Dandenong Road, Chadstone, Victoria, 3148. Kui te ei ole rahul oma kaebuse käsitlemisega, võite võtta ühendust oma kohaliku ametiasutusega; vastava asutuse leiate oma riigispetsiifilisest lisast.

16. Käesoleva andmekaitsepoliitika muudatused

Me võime käesolevasse andmekaitsepoliitikasse teha aeg-ajalt muudatusi. Me avaldame käesoleva andmekaitsepoliitika muudatused oma veebilehtedel ja rakendustes. Andmekaitsepoliitika muutmisel teavitame teid vastavalt kohaldatavatele seadustele.

Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses nõustute pärast sellise teate saamist meie teenuste kasutamisel käesoleva poliitika muudatustega.

Soovitame käesolevat poliitikat regulaarselt lugeda, et olla kursis meie andmekaitsetavade uusima teabega.

17. Euroopa Liidu andmetöötleja

Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus (GDPR) sisaldab alates 25. maist 2018. a kehtivaid andmekaitsenõudeid.

Vastutav töötleja ja kontaktandmed

Teie esitatavate või Boost Juice‘i või selle sidusettevõtete Eestis kogutavate andmete vastutav töötleja (ja tema kontaktandmed) on:

Indrek Sei
Isikukood 37207260220
Andmekaitseametnik
Megamahlad Holding OÜ
Aadress: Külma 19, Tallinn 10618, Eesti
E-post: indrek.sei@boostjuicebars.ee
Telefon: +372 501 1116

Küsimused, kommentaarid ja kaebused Boost Juice‘i Euroopa Liidu isikuandmetega seotud andmetavade kohta saab esitada Boost Juice‘i vastutavale töötlejale.

Milliseid EL Boost Juice‘i isikuandmeid kogutakse ja kuidas neid andmeid kogutakse?

Boost Juice EL‘i poolt teilt kogutavad andmed ja see, kuidas seda tehakse, sõltub sellest, milline on meievaheline suhtlus. Vaadake ülaltoodud lõike 2 ja 3.

Boost Juice EL‘i kliendi isikuandmetega seotud õigused

Kui te olete Boost Juice‘i VIBE kasutaja või klient Euroopa Liidus, on teil seoses sellega, kuidas Boost Juice teie isikuandmeid käsitleb, täiendavad alltoodud õigused. Võtke meiega ühendust, kui soovite kasutada mistahes neid või muid teile GDPRi alusel kohaldatavaid õigusi. Väljaspool Euroopa Liitu asuvad kliendid võivad samuti taotleda oma isikuandmete selgitamist, parandamist, kustutamist või kopeerimist.

Taotluse täitmiseks võime paluda teie isikusamasuse kinnitamist.

Me täidame taotluse koopia elektroonilise saatmisega, kui te ei taotle muud meetodit.

I. Teie andmete selgitamine ja koopiad

II. Parandamine

III. Kustutamine

IV. Vastuväited ja kaebused

Teil on õigus esitada vastuväide teie isikuandmete kasutamisele Boost Juice‘i poolt. Palun võtke meiega ühendust.

Teil on õigus esitada kaebus ka riiklikule järelevalveasutusele, milleks on Eestis:

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
Eesti
www.aki.ee

Boost Juice teeb nende õiguste tagamiseks kõik endast oleneva, kuid teatud olukorras võivad need õigused olla piiratud. Näiteks siis, kui taotluse täitmine avalikustaks teise isiku isikuandmeid, põhjustaks turvariski või siis, kui andmed sisaldavad õiguslikku kutsesaladust.

Miks andmeid kogutakse ja kuidas me isikuandmeid kasutame?

Selgitused selle kohta, miks ja kuidas me isikuandmeid Euroopa Liidus kasutame, leiate ülaltoodud lõikest 11.

Erinevad alused, millele Boost Juice isikuandmete töötlemisel tugineb (muuhulgas):

I. Nõusolek

Olete meile öelnud, et nõustute sellega, et me töötleme teie isikuandeid konkreetsel eesmärgil.

Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta (nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist).

II. Õigustatud huvi

Töötlemine on vajalik meie äritegevuseks, kuid mitte siis, kui teie huvid või õigused kaaluvad meie huvid üle.

Boost Juice peab koguma, töötlema ja kasutama teatud isikuandmeid selleks, et pakkuda teenuseid oma põhifrantsiisivõtjatele. Sealhulgas:

III. Lepingu täitmine

Peame teie isikuandmeid töötlema selleks, et pakkuda teile oma tooteid või teenuseid.

Kui kaua me ELi isikuandmeid säilitame?

Me säilitame teie isikuandmeid käesolevas andmekaitsepoliitikas sätestatud eesmärkidel ja kooskõlas seaduse ja asjakohaste määrustega. Meie dokumendihalduspõhimõtted kajastavad kohaldatavaid seadusi. Me säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik meie õigustatud huvi jaoks kooskõlas kehtivate seadustega. Pärast seda me kas kustutame või muudame teie isikuandmed tuvastamatuks. Me kustutame teie isikuandmed vastaval taotlusel.